Jste zde

Jak vybrat vhodný pozemek

Prověření pozemku na úřadech

Nejdříve je nutné ověřit, zda je pozemek pro výstavbu vašeho domu vhodný, a jestli na něm vůbec stavět lze. Toto je možné zjistit na příslušném obecním úřadu nahlédnutím do územního nebo regulačního plánu. Je také zapotřebí oslovit správce inženýrských sítí, abyste zjistili, zda napříč vašim pozemkem nevedou potrubí, kabely a jiná podzemní zařízení a za jakých podmínek je možné následné připojení na technickou infrastrukturu. Na stavebním nebo pověřeném obecním úřadu si můžete vyžádat tzv. územně plánovací informaci. Ta platí jeden rok od jejího vydání a obsahuje veškeré potřebné informace o podmínkách výstavby vašeho domu. Doporučujeme také prověřit dostupné informace z katastru nemovitostí (vlastnické právo, výměra pozemku, případná omezení vlastnických práv, apod.). 

Dobrý pocit

Nejdůležitější při výběru pozemku je, aby se Vám pozemek líbil, aby vás ono místo jakýmsi způsobem oslovilo. Tento pocit získáte tím, že si obec pěšky projdete, pohovoříte s místními lidmi i vašimi budoucími sousedy, zjistíte si také něco z historie obce a navštívíte pozemek za deště i sluníčka, v různou denní dobu a v ideálním případě také v každém ročním období. 

Možná rizika a omezení

Nezapomeňte na možná přírodní rizika, jako rozvodněný potok nebo sesuv půdy. Pozor dejte na blízkost zdrojů záření jako vysílače, vysokonapěťová vedení, trafostanice nebo i geopatogenní zóny či zvýšené pronikání radonu z podloží. Významná může být hladina spodní vody, blízkost zdrojů hluku či kvalita půdy. 

Dostupnost pozemku

Dostupnost pozemku z hlediska dopravní vzdálenosti je velmi významná. Při každodenním dojíždění do zaměstnání (cca 250x ročně) v rozsahu hodinu tam a hodinu zpět po dobu řekněme padesáti produktivních let, strávíte sezením v autě bezmála tři roky. Vzato pro změnu z energeticko ekologického pohledu, podle některých zdrojů, člověk denně dojíždějící více než 22 km autem do práce spotřebuje tímto konáním více energie, než jeho nízkoenergetický dům.
Dostupnost pozemku v pravém smyslu slova znamená, abych se k pozemku v případě nepříznivých klimatických podmínek dostal alespoň pěšky. Potřeba odklízení sněhu může být rovněž poměrně nákladná nebo časově náročná. 

Napojení na energie

Přítomnost potřebných inženýrských sítí v rozumném dosahu se dnes považuje za samozřejmost. Budování rozsáhlých individuálních přípojek není opodstatněné. A touha žít na samotě u lesa a svítit petrolejem, naftou nebo i energií akumulovanou za pomoci fotovoltaických panelů, dnes patří snad jen dobrodruhům. 

Optimální parametry pozemku

orientace domu - možnost orientovat hlavní fasádu na jih (s případným odklonem ± 30°)
solární zisky - co nejmenší zastínění domu v zimě pro možné využití pasivních solárních zisků 

Další parametry pozemku

  • sklon svahu – u jižní expozice je o 10-30 % více globálního slunečního záření než u severní
  • nadmořská výška – v jedné lokalitě klesá celoroční teplota o 0,5 – 0,8 °C s každými 100 výškovými metry
  • vítr – hovoříme-li o moderních vzduchotěsných a dobře zateplených domech, lze tento parametr tolerovat, pokud nám není na obtíž při činnostech mimo náš dům
  • mlhy – časté mlhy snižují solární zisk
  • tvar terénu – v údolích a na kopcích je vždy chladněji
  • okolní zástavba – hustá okolní zástavba zvyšuje teplotu prostředí
  • hustota a druh okolní vegetace – může chránit před větry, současně zadržuje vodu a zvyšuje vlhkost
  • vodní plochy – vlivem akumulace zmírňují výkyvy teplot

Nemám optimální pozemek

V takovém případě nezoufejte. Proto jsme tady my, abychom společně s Vámi nalezli kompromisní řešení. Nízkoenergetických parametrů domu dosáhnete bez zvýšených nákladů také uprostřed lesa nebo u řeky ve stinném údolí. Pouze se změní celková koncepce návrhu počínaje konstrukčním systémem, množstvím, velikostí a typem oken, způsobem vytápění až po maximální využití toho, co se v dané lokalitě nabízí.